@ ACOM_Mil_Bond
@ LeonvdHulst

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt er een ACOM Nieuwsbrief met diverse wetenswaardigheden. Meld u hier direct aan!

Verstuur

Contact

Larikslaan 1
Postbus 290
3830 AG Leusden

Telefoon 033 4953020
Fax 033 4953005
E-mail info@acom.nl

KMS: bakermat van de onderofficier

KMS: bakermat van de onderofficier
24 september 2009

In Weert begint de victorie. Althans voor de onderofficieren van de Koninklijke Landmacht ofwel het Commando Landstrijdkrachten. Wie kiest voor een carrière als onderofficier bij dit krijgsmachtdeel dient voor zijn of haar opleiding af te reizen naar Weert in Limburg en wel naar de Koninklijke Militaire School, gevestigd in de Van Horne Kazerne.

Gebouwd kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog biedt de kazerne sinds het begin van de jaren '50 onderdak aan de onderofficiersopleiding van ‘het leger'. In eerste instantie aan de Onderofficiers School (OOS), die in 1952 vanuit Wezep naar Weert verkaste en later aan de Koninklijke Militaire School (KMS), zoals de opleiding sinds 1961 officieel heet. Sindsdien is de initiële algemene beroepsonderofficiersopleiding van het Commando Landstrijdkrachten ondergebracht in de KMS. Midden jaren '90 werden daar alle algemene onderofficiersloopbaanopleidingen aan toegevoegd.

Gecentraliseerde opleiding

Zo'n anderhalve eeuw terug namen de KL-regimenten zelf de opleiding tot onderofficier voor hun rekening. Maar van lieverlede deed de behoefte aan een meer gecentraliseerde opleiding zich steeds meer gelden met als uiteindelijke kristallisatiepunt de Van Horne Kazerne, gelegen aan de lommerrijke Kazernelaan in Weert.
Sinds 1951 wordt de KMS dan ook beschouwd als "de bakermat van de onderofficier".
En het mag enige naam hebben! Zo begon de huidige commandant van de KMS (C-KMS), kolonel Piet van de Sar ("heel in de verte familie van...") zijn militaire carrière beginjaren '70 als zestienjarige adolescent op de KMS. Een ‘kindsoldaat' zou men allicht vandaag misprijzend opmerken, "maar zo heb ik dat in die tijd nooit gevoeld hoor", bezweert de commandant.
Hij kwam toen net van de mavo en had het voornemen om "door te gaan leren" maar realiseerde zich toch "meer een doener" te zijn. Bovendien oefende de krijgsdienst een buitengewone aantrekkingskracht uit op de telg "uit een agrarische familie".
Na diverse functies bij de infanterie, waaronder instructeur vaktechnische opleiding infanterie op ‘zijn' KMS, koos Van der Sar uiteindelijk voor de officiersopleiding op de KMA. "Dat was precies tien jaar nadat ik mij hier op de KMS meldde."

U heeft dus, om het zo te noemen, de lange rondweg genomen?

"Ja en bijna 34 jaar nadat ik hier ben opgekomen is de cirkel rond en zit ik, sinds 16 mei 2008, weer op de KMS, nu als commandant.
Ik ben indertijd in Zuidlaren begonnen als onderofficier, daarna op de Veluwe terechtgekomen. Alle functies na mijn officiersopleiding betroffen overigens plaatsingen op de Veluwe. Voornamelijk bij operationele eenheden van de Luchtmobiele Brigade. In die periode ben ik onder meer twee keer uitgezonden geweest naar Afghanistan. Mede daardoor heb ik toch een heel aardig beeld en inzicht gekregen van wat er op verschillende niveaus van onderofficieren verwacht wordt en daar kan ik in deze functie mijn voordeel mee doen."

Drie ‘scholen' ineen

Dat de Koninklijke Militaire School, ondanks haar 48 ‘lentes' wordt geroemd als "bakermat van de onderofficier", komt, legt commandant Van der Sar uit, mede door de lange historie van de opleiding die in feite haar oorsprong heeft in de negentiende eeuw.
De KMS is een ‘gelaagde' opleiding die in feite drie scholen of opleidingstrajecten omvat.
De aspirant-onderofficier krijgt daar niet alleen zijn initiële vorming (basis- en algemene functieopleiding) maar komt, bij een normaal verloop van zijn carrière, zeker drie keer terug om militair verder gekneed te worden.
"Op het moment dat ze een functie gaan vervullen op pelotonsniveau, dat is zo'n jaar of vier na hun eerste opleiding op de KMS, komen ze terug voor hun primaire vorming. Minimaal acht tot maximaal twaalf jaar later komen ze terug om hun secundaire vorming te volgen. Dan worden ze klaargestoomd voor functies op compagnies- of overeenkomstig niveau. Tegen de tijd dat de rang van adjudant binnen handbereik komt, zijn ze hier weer welkom voor een cursus bijscholing onderofficier.
Tenslotte, maar dat is slechts weggelegd voor de excellerende kandidaten, vindt hier ook de opleiding plaats voor de allerhoogste rang van onderofficier, de stafadjudant. Dat is overigens een paarse opleiding met een specifiek krijgsmachtonderdeelaspect, maar doorgaans gebeurt dat hier."

Twee jaar geleden kreeg de KMS er een ‘onderwijslaag' bij in de vorm van de School voor Leidinggeven en Opleidingskunde (SLO). Ze bestaat uit drie secties: Leidinggeven, Opleidingskunde en het Expertisecentrum voor Educatieve Multimedia en E-learning.

In tegenstelling tot wat gemeenlijk wordt aangenomen is de Koninklijke Militaire School geen ‘paarse' opleiding à la de Nederlandse Defensie Academie, maar "hoofdzakelijk een groene opleiding", verduidelijkt C-KMS, "Het enige onderdeel dat paars genoemd mag worden, is de stafadjudantenopleiding.
Maar het is wel zo dat de diverse krijgsmachtonderdelen hun onderofficiersopleidingen steeds meer op elkaar afstemmen. Dat betreft dan met name het algemene curriculum van die opleidingen, - voor de rest blijft het groen, blauw of grijs."

Is de KMS een eindopleiding?

"De initiële opleiding is inderdaad een eindopleiding. Die leidt op voor alle functies die een onderofficier bij de Koninklijke Landmacht mag vervullen. Maar ze is niet bedoeld als vooropleiding voor de KMA. Het gebeurt wel eens dat onderofficieren opteren voor een specialistische opleiding op de KMA, dat is de specifieke opleiding omvorming onderofficier tot officier. Naar gelang de organisatie daar behoefte aan heeft kunnen onderofficieren die daarvoor in aanmerking komen die opleiding volgen.
Maar dat wil niet zeggen dat de KMS een soort voorportaal is van de KMA. Nee, met nadruk, de KMS leidt op tot een onderofficiersloopbaan bij de Koninklijke Landmacht."

Wie selecteert de militairen die zich bij de KMS mogen aanmelding voor een opleiding?

"De KMS selecteert niet, dat gebeurd door het Personeelscommando (Persco). Iedereen die hier binnenkomt, is in principe op te leiden tot onderofficier. Maar bedenk wel dat de kandidaten hier op drie ‘niveaus' binnenkomen. Daar zijn om te beginnen de instromers, de ‘spijkerbroeken' die zo van school komen. Daarnaast hebben we de ‘doorstromers', mensen die al een functie gehad hebben als soldaat of korporaal en die de vooropleiding hebben om middelbaar beroepsonderwijs te volgen. Die komen op een ander ‘instapniveau' binnen. En sinds kort hebben we een nieuwe instroomrichting namelijk ‘Vakmanschap en Veiligheid'. Dat zijn jongelui die al op de middelbare school militaire vakken hebben gevolgd. Ze hebben de mogelijkheid op een ROC te kiezen voor het instroomniveau onderofficier waar ze twee en een half jaar onderricht krijgen van militaire instructeurs. Na ommekomst van die periode verwachten we ze hier en dan hebben ze alle aspecten van het militaire basisniveau gehad, behalve wat met de uitoefening van geweld te maken heeft."

Intellectuele inspanningsverplichting

"Het gaat hier om een veelbelovende groep waar we hoge verwachtingen van hebben. Ik hoop en verwacht dat de uitval bij die groep jongelui relatief laag zal zijn omdat ze al een behoorlijk beeld hebben van wat ze bij Defensie te wachten staat. Bovendien hebben ze tijdens hun vooropleiding al de nodige stages gelopen bij diverse onderdelen van onze organisatie."

Wie onderhoudt het contact met die ROCa?

"Dat doen wij ook. We hebben namelijk een intellectuele inspanningsverplichting. Dat houdt onder meer in dat onderwijsontwikkelaars van de KMS meehelpen het militaire curriculum van de ROCa inhoudelijk vorm te geven. Bovendien zijn wij structureel aanwezig tijdens hun beroepspraktijkvorming - dat is ook een soort kwaliteitscontrole.
Het zal duidelijk zijn dat wij hier graag de slimme doeners met de juiste houding en fysieke eigenschappen binnenhalen en dan gaat het om daadkrachtige mensen met een gezond verstand.
De militairen die hier vandaan komen als onderofficier gaan zonder uitzondering allen naar Uruzgan. Ze zijn dan getraind in het leiding geven maar ook voor wat betreft onder andere hun communicatieve, sociale en planningsvaardigheden. Het is van vitaal belang dat ze al die vaardigheden optimaal kunnen toepassen onder complexe omstandigheden en in een dito omgeving."

U wilt dus niet minder dan het spreekwoordelijke schaap met vijf poten?

"Jazeker! En helaas hebben we toch te maken met wat uitval. Maar dan gaat het wel om mensen die uit zichzelf ermee ophouden. In heel geringe mate is het vertrek van kandidaten eraan te wijten dat de kwaliteiten die de mensen in huis hebben toch niet helemaal in overeenstemming is met wat wij vragen. Daarnaast merk je dat zich bij ons ook de tendens voordoet die ook bij andere beroepsopleidingen te bespeuren is, van mensen die zich eigenlijk al studerend oriënteren en op een gegeven moment toch tot de conclusie komen dat de opleiding ze niet past.
In de tijd dat ik zelf werd opgeleid tot onderofficier had je dat veel minder. Toen was de houding toch meer een van afmaken waar je aan begonnen bent."

Lessons learned

De Koninklijke Militaire School levert dus onderofficieren af met ‘gestaalde' leiderskwaliteiten, maar wat te doen als een kandidaat gaandeweg zijn studie er blijk van geeft die talenten te ontberen? De instructeurs van de Weerter Van Horne Kazerne zijn in het kader van hun opleidings- en vormingswerk tot veel in staat maar toveren is er (nog) niet bij. Dat hoeft ook niet want wie vanwege Persco toegelaten wordt tot de KMS heeft "al wat natuurlijke leidereigenschappen in huis, die gaan wij hier dan verder ontwikkelen. We leren ze onder meer hoe een complexe opdracht te analyseren en plannen, maar ook hoe ze vervolgens de taken verdelen en communiceren binnen de groep. Maar belangrijker nog is de evaluatie daarna, ‘lessons learned' is de onmisbare schakel in de keten: opdracht, analyse, planning, communicatie, uitvoering en evaluatie om daarna te kunnen professionaliseren. Dat is in hoofdzaak wat de mensen hier wordt bijgebracht."

Om de slimme doeners met leiderskwaliteiten binnen te halen maakt de KMS actief gebruik van een fijnmazig netwerk waarin de schoolbataljons een belangrijke rol vervullen. Schoolbataljons waarmee de KMS, gegeven haar inbedding in het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) van het CLAS structureel contact mee heeft over, onder meer, de inhoudelijke inrichting van de algemene militaire opleiding. "En natuurlijk houden we samen een oogje in het zeil mochten er zich bij de schoolbataljons talenten manifesteren die als upstreamer kunnen worden aangemerkt. Die jongelui hebben we graag in een eerder stadium hier dan dat we die eerst het hele begintraject van soldaat en verder laten aflopen."

Maar u bent niet pro-actief de schoolbataljons aan het afgrazen op jonge talenten?

"Nou in die zin dat we er bij de schoolbataljons op aandringen om bij ontdekking van die talenten er voor te zorgen dat die mensen de weg vinden naar de KMS. Toch zie je bij die jongelui de tendens dat ze liever de veilige weg nemen en eerst een tijdje soldaat zijn alvorens naar de KMS te gaan. Maar ook dan zitten we als een bok op de haverkist om ze toch nog in een zo vroeg mogelijk stadium hier te krijgen."

Onderwijsvernieuwing

En van die alerte houding gecombineerd met een succesvol doorgevoerde onderwijsvernieuwing profiteren weer de ‘afnemers' van de KMS. "Ja, men is erg tevreden over de kwaliteit die wij leveren. Ik hoor dat vooral vanuit de operationele eenheden waar onze cursisten na hun opleiding worden geplaatst."
In het kader van de onderwijsvernieuwing hebben we onder meer voluit ingezet op het investeren in de instructeur en competentieontwikkeling. We hebben heel goed gekeken wat er in het civiele onderwijs niet goed ging met het competentiegerichte onderricht en dat hebben we proberen te ondervangen door de regiefunctie, de coachingsfunctie, te versterken. De kwaliteit van het onderwijs en dat is mijn heilige overtuiging, valt of staat met de kwaliteit van de instructeur.
Onderofficieren en niet zoals vroeger officieren, leiden hier onderofficieren op. Als instructeurs op de KMS worden tewerkgesteld moeten ze zonder meer de voortgezette instructeursopleiding hebben gevolgd op de School voor Leidinggeven en Opleidingskunde. Vervolgens krijgen ze de interne opleiding hoe om te gaan met competentiegericht onderwijs. Veel meer dan vroeger krijgen ze een coachende rol. Ze zijn meer regisseur dan alleen instructeur. Vooral het opleiden in verband met het uitvoeren van opdrachten en handelen in complexe omgevingen waarbij alle vaardigheden geïntegreerd moeten worden ingezet wordt sterk benadrukt."

De instructeur die daarbij als ‘ervaringsdeskundige' optreedt?

"Ja. We halen instructeurs binnen die al een operationele functie hebben gehad, op uitzending zijn geweest, dus ervaringsdeskundig zijn en bovendien ook instructief goed onderlegd zijn. Het liefst willen we ook instructeurs die ervaring hebben opgedaan bij een schoolbataljon voordat ze hier komen lesgeven. Daar investeren we stevig in maar ook in het gaandeweg begeleiden van de instructeurs. Daarvoor zijn onze kwaliteitsbewakers, senior instructors op het niveau van sergeant-majoor, verantwoordelijk."

Ondersteuning buitenland

De onderwijsreputatie van de Koninklijke Militaire School is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Geregeld meldden zich dan ook buitenlandse krijgsmachten in Weert om een kijkje te nemen in de KMS-keuken of met verzoeken om assistentie. Dat deed ook de NATO School in het Beierse Oberammergau. "Daar geven onze instructeurs les aan onderofficieren die op internationale staven gaan werken. Maar ook op de NATO School in Zwitserland zijn onze mensen actief. Militairen uit landen die participeren in het Partnership For Peace en nog geen eigen onderofficierssysteem hebben, worden daar door hen opgeleid.
Overigens is de KMS een paar jaar terug ook gevraagd om een onderofficiersopleiding op te zetten in Albanië. Dat meerjarenproject is nu afgerond met de oprichting van de Thompson Academy, een onderofficiersopleiding die is ingericht naar het model van de KMS.
Op dit moment wordt onderzocht hoe wij andere landen in Oost-Europa kunnen ondersteunen bij het opzetten van soortgelijke scholen.
Anderzijds worden ook Nederlandse onderofficieren opgeleid op de US Army Sergeants Major Academy (USASMA) in El Paso, Texas. Na ommekomst van de opleiding blijft daar steevast een Nederlandse sergeant-majoor achter om als instructeur op te treden.
In het kader van de wederkerigheid in de internationale uitwisseling met USASMA is er ook altijd een Amerikaanse command sergeant major (gelijk aan de Nederlandse adjudant) verbonden aan de KMS als instructeur."

Wie zijn de Nederlandse kandidaten die naar El Paso gaan?

"Dat is niet aan de KMS, maar dat zijn sergeanten-majoor die worden geselecteerd door de krijgsmacht en daar kunnen ook sergeanten-majoor van de KMS bijzitten. Die mensen stromen vaak door naar het stafadjudantschap."

Hoe gaat de KMS om met de aanbeveleing van de Commissie Staal voor wat betreft bijvoorbeeld sociaal leiderschap?

"Alle aspecten die door de Commissie Staal als zodanig zijn benoemd hebben we volledig geïncorporeerd in het nieuwe competentiegerichte onderwijs. Dan moet u denken aan gender, diversiteit, vermijden van pestgedrag, lessen over racisme, andere religies etc.
Bovendien richt onze aandacht zich ook op zorgplichtigen, alleenstaande jonge moeders of vaders. Al onze opleidingen worden roostermatig dus zo ingericht dat hun participatie zonder al te veel toestanden mogelijk is.
Dat betekent dan ook maatwerk leveren. In plaats van zeven aaneengesloten weken op de KMS kunnen wij de cursus bijvoorbeeld in zeven delen opknippen en dat verdelen over het jaar."

Ethisch bewustwordingsmodel

"Ook ethiek is in de opleiding geïntegreerd. Gewerkt wordt met het ethisch bewustwordingsmodel met steeds als centrale vraag: is wat ik nu doe c.q. van mijn mensen vraag ethisch toelaatbaar."

En wordt u wat betreft de invulling van het curriculum gevoed door onder andere de sectie Lessons learned?

"Zeker. De wijze waarop wij nu invulling geven aan het nieuwe onderwijs is veel meer gestoeld op ervaringen die we opdoen in het inzetgebied.
Met name ook gezien de noodzaak voor onderofficieren om initiatiefrijk, creatief en zelfstandig te kunnen opereren. Deze aspecten krijgen veel meer aandacht in het kader van het nieuwe onderwijs. Je merkt dat de mensen veel zelfbewuster optreden en beter zijn ingespeeld op al deze aspecten."

Zijn de KMS-opleidingen ook civiel gecertificeerd?

"De KMS heeft nog geen civiele certificatie; daar zijn we wel mee bezig. Maar de instructieve opleidingen zijn al wel gecertificeerd. Zo is er een civiele certificering voor de algemene instructiebekwaamheid en daar kun je als instructeur verder in groeien. Bovendien biedt de SLO de mogelijkheid tot het behalen van meerdere certificaten."

 

 

 

 

 Foutmelding